Listersamarbeidet

Et interkommunalt samarbeid som konsentrerer seg om felles muligheter for alle kommunene i Lister. Samarbeidet består av mange ulike aktører som kan forenes for å sette fokus på tema som er aktuelle for å heve regionen, for eksempel prosjekter og planer innenfor næringsutvikling, offentlige arbeidsplasser, miljø,folkehelse, levekår, utdanning, reiseliv og samfunnsplanlegging m.m. Det legges til rette for å skape ny kunnskap som gir grunnlag for bedre tjenester, økt kommunal fagkompetanse, samordnet politisk påvirkningsarbeid og en arena for koordinering mellom kommune og fylkeskommune, fylkesmann og ulike departement. Lister interkommunale politiske råd har koordineringsansvar for samarbeidet.

Listerfondet

Fondet er et lavterskeltilbud for å fremme næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskaping samt idéer av langsiktig kvalitet har prioritet. Det satses spesielt på primærnæringer, opplevelsesnæringer og næring innenfor industri og energi. Listerfondet er opprettet i samarbeid med Listerkommunene og fylkeskommunen hvor det deles ut midler to ganger i året.

Råd:

Lister interkommunale politiske råd (Lister IPR)

Et politisk og administrativt samarbeids- og interesseorgan for kommunene i Lister. Rådet skal ivareta regionens og kommunens interesser overfor fylke, stat og andre organer på region, fylkes og/eller riksplan. Møtene i Lister IPR avholdes som fokusmøter som forankres i størst mulig grad i Listersamarbeidets satsingsområder. Fokusmøtene er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av politisk/strategiske føringer for Listersamarbeidet. Listerting, et felles formannskapsmøte som holdes årlig, fungerer som et statusmøte hvor resultatene av Listersamarbeidet oppsummeres.

Representantskapet

Styret i Lister interkommunale politiske råd. Det var tidligere kjent som ordførerutvalget og består av fungerende ordfører i hver av de deltakende kommunene. Som personlige vararepresentanter oppnevnes de respektive varaordførere. Fylkesordfører har observatørstatus i styret med talerett. Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for kommunestyreperioden. De skal legge til rette for et godt politisk interkommunalt arbeid.

 

Kommunedirektørutvalget

Lister interkommunale politiske råd har et utvalg som består av kommunedirektørene i de seks samarbeidskommunene. Utvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt. Kommunedirektørutvalget er et rådgivende organ for Lister IPR og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser. Møtene avklarer rene administrative regionsaker og søker å fremme politiske saker og problemstillinger.

 

Nettverk:

Helsenettverket

Et interkommunalt fagnettverk som skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og velferd. Hovedformålet er å legge til rette forøkt samarbeid innen helse og omsorg mellom kommunene, og mellom kommuner og helseforetak. Nettverket består av kommunalsjefene for helse- og omsorgstjenestene i de seks kommunene i Lister, ledelsen ved Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, leder av Lister pårørende- og brukerutvalg samt representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

 

Plan-og næringsnettverket

Et interkommunalt fagnettverk som skal videreutvikle samarbeidet innen plan og utviklingsarbeid. Nettverket skal ta opp og drøfte plan- og næringssaker av regional betydning, bidra til forankring mellom kommunens planstrategi og de mellomkommunale satsingene og legge til rette for samarbeid og felles koordinering av plan- og utviklingsstrategiene. Deltakere er plan- og næringsansvarlig i Listerkommunene, daglig leder i Lister Nyskaping AS og daglig leder i Listerrådet.

 

Personalnettverket

En interkommunal samarbeidsarena for arbeidsgiverfeltet i regionen. Nettverket utvikler kontakt for å utveksle informasjon og erfaring, koordinerer løsninger og bidrar til utvikling innen feltet. Nettverket fungerer også som et rådgivende organ for rådmannsutvalget. Én formell representant deltar fra hver kommune.

 

Barnehage- og skolenettverket

Et interkommunalt samarbeidsforum for erfaringsutveksling og skoleutvikling. Her møtes skole- og barnehageeiere fra fem kommuner: Lyngdal, Farsund, Flekkefjord,Kvinesdal og Sirdal som sammen utgjør et skole- og barnehagenettverk. Formålet med nettverket er å styrke den skole- og barnehagefaglige kompetansen i regionen gjennom et forpliktende interkommunalt samarbeid.

 

Økonominettverket

Et interkommunalt fagnettverk som består av økonomisjefene i Listerkommunene. Nettverket fungerer som en arena forutveksling av informasjon og idéer som regionen og de andre kommunene kan dra nytte av.

 

Kulturnettverket­

Et interkommunalt fagnettverk. Her møtes kultursjefene i Listerkommunene for å utveksle idéer, erfaringer og å samarbeide om ulike kulturelle prosjekt i regionen.

Ledernettverket

Ledernettverket er satt sammen av lederne i fagnettverkene og daglig leder i Listerrådet. Ledernettverket samarbeider tett med rådmannsutvalget i Lister for å løfte frem saker som er viktige for utviklingen av Lister som region

Tjenestesamarbeid:

Lister Nyskaping

Et regionalt næringsselskap med fokus på vekst og utvikling i Lister. Selskapet skal dekke næringslivets behov for en profesjonell støttespiller i forbindelse med nyskaping og utvikling. De tilbyr bredkompetanse og nettverk innen næring og involveres ofte i nærings- og samfunnsprosjekter av regional karakter.

 

Lister Kompetanse

Et selskap som skal ivareta regionale interesser og mål knyttet til kompetanseutvikling og utdanningsnivå. De tilbyr desentralisert utdanning for å heve kompetansen i regionen, da primært på høgskole-og universitetsnivå. Selskapet eies av de seks Listerkommunene og fylkeskommunen.

 

Lister Friluftsråd

Et interkommunalt samarbeidsorgan som skal ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv. Det formidles turmål fra hav til hei, hvor de fremmer aktiviteter som bl.a. turløyper,skiløyper, sykkeltraseer og overnattingsmuligheter.

 

Skjærgårdsparken Lister

Et interkommunalt samarbeid mellom Lyngdal, Farsund,Kvinesdal og Flekkefjord for å fremme skjærgården fra Lindesnes til øst for Åna Sira. Her finnes kart og informasjon for å ferdes i området.

 

Nullvisjonen i Lister

Et samarbeid mellom kommunene i Lister og fylket som driver holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet i samarbeid med en langrekke aktører. De arbeider for visjonen at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken.

 

Lister PPT

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjenester er et samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. Formålet med samarbeidet er å sikre en best mulig PP-tjeneste for regionens innbyggere og være med på å bygge et robust fagmiljø som styrker den totale kompetansen på tvers av kommunegrensene.

Lister Logopedtjeneste

Tilbyr logopedisk oppfølging til flere av Listerkommunene.

Lister Pedagogiske Senter

Et samarbeid mellom Listerkommunene hvor det primære virkeområdet er skole- og barnehageutvikling samt pedagogisk utviklingsarbeid.

Lister Miljørettet Helsevern

Arbeider for å sikre helsefremmende omgivelser i flere Listerkommuner.

Lister Opplæringskontor

Et knutepunkt for fagopplæring i offentlig sektor i Lister, hvor de har opplæringsansvar for lærlinger i samarbeid med lærebedrifter og utdanningsavdelingen på fylket. De samarbeider med kommunene, Sørlandet sykehus Flekkefjord, fylkeskommunale institusjoner og private barnehager i regionen.

 

Lister Barnevern

Et interkommunalt samarbeid om barnevernstilbudet i regionen. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Lister barneverns visjon er "med barnet i fokus - rett hjelp til rett tid".

Amento

En arbeids- og inkluderingsbedrift i Lister som fokuserer på å få jobbsøkere ut i arbeid. Amentos motto og mål er "jobb for alle".

DDV

Det Digitale Vestre-Agder er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av nikommuner i Vestre Agder; Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal,Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral. Gjennom samordning av sine IKT-ressurser ønsker kommunene å værei front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

 

IRS Miljø

Et interkommunalt renovasjonsselskap for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal som holder til på Erikstemmen i Flekkefjord.

RFL

Renovasjonsselskap for Farsund og Lyngdal ivaretar kommunenes renoveringsbehov. Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal.

Legevakt

En interkommunal legevaktsordning for Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal,Flekkefjord og Lund.

 

Felles forliksråd

Et interkommunalt forliksråd for Farsund, Kvinesdal,Flekkefjord og Hægebostad. Kontakt med forliksrådet oppnås igjennom politiet.